Bestuursrecht

Wat is bestuursrecht?

Het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) betreft het recht over het handelen van het openbaar bestuur (bestuursorganen) in relatie tot natuurlijke- en rechtspersonen. Tot het openbaar bestuur behoren onder andere gemeenten, provincies, ministeries, product-, bedrijf- en waterschappen, alsook uitkeringsinstellingen zoals het UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Besluiten van de overheid

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal waarbij de Algemene wet bestuursrecht (Awb) doorgaans het wettelijk kader vormt. Deze besluiten kunnen onder andere te maken hebben met bestemmingsplannen, vergunningen, toestemmingen, subsidies, uitkeringen, schadevergoeding, toezicht en handhaving. Kortom: het is een veelomvattend en complex rechtsgebied.

Rechtsmiddelen

U kunt natuurlijk te maken krijgen met besluiten waarmee u prima kunt leven. Die zelfs in uw voordeel zijn. Het kan echter ook omgekeerd. Besluiten kunnen uw belangen immers ook ernstig schaden. Bedenk dan dat er mogelijkheden zijn om deze besluiten aan te vechten door het maken van bezwaar, het indienen van een zienswijze, het instellen van beroep of hoger beroep, of door het aanvragen van een voorlopige voorziening bij de rechter.

Advies en bijstand

Bij Advocatenkantoor Van den Berge geven wij u graag advies en staan wij u bij in procedures. Wij hebben de benodigde kennis in huis om u door het woud van bestuursrechtelijke regels te loodsen. Indien u te maken krijgt met een besluit, aarzel dan niet en neem zo snel mogelijk contact met ons op voor een kosteloos en vrijblijvend eerste gesprek. In het bestuursrecht gelden namelijk strikte termijnen waarbinnen gehandeld dient te worden.

Scroll naar boven