Header contact advocatenkantoor van den berge

Privacy- en cookiebeleid

Van den Berge | Roks Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving. Hoe dat precies door ons kantoor wordt gedaan leest u hieronder.

Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen waarvoor Van den Berge | Roks Advocaten persoonsgegevens verwerkt, zoals:

 • bezoekers van onze website;
 • (medewerkers van) cliënten van Van den Berge | Roks Advocaten;
 • ontvangers van nieuwsbrieven en andere mailings van Van den Berge | Roks Advocaten;
 • potentiele cliënten van Van den Berge | Roks Advocaten;
 • personen die betrokken zijn bij een juridische procedure waarbij Van den Berge | Roks Advocaten optreedt;
 • (medewerkers van) leveranciers;
 • derden die met Van den Berge | Roks Advocaten communiceren.

Welke persoonsgegevens verwerkt Van den Berge | Roks Advocaten?

Wij verwerken persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Door u aan Van den Berge | Roks Advocaten verstrekt:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw zaak;
 • persoonsgegevens die u aan Van den Berge | Roks Advocaten verstrekt in het kader van events of nieuwsbrieven.

Persoonsgegevens ontvangen via onze website:

 • gegevens aangaande uw bezoek aan onze website;
 • gegevens aangaande het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht, bijvoorbeeld uw IP adres.

Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:

 • persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en social media platforms zoals LinkedIn;
 • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of Kadaster;
 • overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verkregen hebben bij het behandelen van zaken via onder meer cliënten en wederpartijen.

Waarom verwerkt Van den Berge | Roks Advocaten persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • het leveren van juridische diensten door ons aan onze cliënten;
 • het nakomen van onze wettelijke verplichtingen zoals archiveringsverplichtingen, verplichtingen uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 • het onderhouden van contact en het communiceren met u;
 • marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor u interessant kunnen zijn;
 • voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website.

De beveiliging van uw gegevens

Van den Berge | Roks Advocaten neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Van den Berge | Roks Advocaten toegang hebben tot uw gegevens of dossiers zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding.

Van den Berge | Roks Advocaten hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, verzoeken wij u via e-mailadres contact@vandenbergeadvocaten.nl of telefoonnummer 0164-770860 contact op te nemen met ons.

Inschakelen derden / delen gegevens met derden

In bepaalde gevallen kan het voor Van den Berge | Roks Advocaten noodzakelijk zijn derden toegang te verlenen tot persoonsgegevens. Hieronder treft u een, niet limitatief, overzicht aan:

 • derden die van belang zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, plaatselijke advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen;
 • derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Van den Berge | Roks Advocaten is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van Van den Berge | Roks Advocaten en dus op verzoek en conform instructie van Van den Berge | Roks Advocaten handelt, sluit Van den Berge | Roks Advocaten met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven eisen voldoet.

Gegevens buiten de Europese Unie

Om onze diensten te kunnen verlenen kan het noodzakelijk zijn dat Van den Berge | Roks Advocaten uw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie. In dat geval ziet Van den Berge | Roks Advocaten erop toe dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de AVG.

Grondslagen voor verwerking

Bij de verwerking van persoonsgegevens door Van den Berge | Roks Advocaten baseert Van den Berge | Roks Advocaten zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van juridische diensten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht.

Daarnaast zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Van den Berge | Roks Advocaten, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie of ten behoeve van kwaliteitsverbetering.

Bewaartermijnen

Van den Berge | Roks Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden of zolang Van den Berge | Roks Advocaten dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen.

Uw rechten

U kunt Van den Berge | Roks Advocaten verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen.

Verder heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Van den Berge | Roks Advocaten zal de verwerking staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Cookies

Om te kunnen verzekeren dat onze website goed kan worden gebruikt en om verbeterde navigatie voor onze bezoekers te kunnen faciliteren, is het mogelijk dat Van den Berge | Roks Advocaten gebruik maakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker.

Door het bezoek op onze website voor te zetten, te klikken op links of onderdelen, of op enige andere wijze verder te surfen binnen onze website, geeft u aan toestemming te geven voor het plaatsen van cookies voor de doelen zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. Indien u niet akkoord gaat met het plaatsen van cookies door ons, dan kunt u het volgende doen:

 • de cookies verwijderen uit uw browser;
 • instellen dat uw browser cookies niet automatisch accepteert.

Het is mogelijk dat onze website hierdoor minder goed werkt. Om optimaal gebruik te kunnen maken van onze website adviseren wij om het plaatsen van cookies te accepteren.

De volgende cookies worden door onze website gebruikt:

 • Functionele cookies: deze gebruiken wij om onderdelen van onze website gebruiksvriendelijker te maken, zodat u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde tekst in hoeft te vullen of aan hoeft te klikken. U herkent deze cookies aan de naam: PHPSESSID.
 • Analyserende cookies: deze gebruiken wij om inzicht te krijgen in onder meer bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. U herkent deze cookies aan de namen: _ga, _gat, _utma, _utmb, _utmc, _utmv of _utmz.

Privacyverklaring aan veranderingen onderhevig

Van den Berge | Roks Advocaten behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal Van den Berge | Roks Advocaten dit onder uw aandacht brengen.

Niets in deze privacyverklaring heeft tot doel enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Van den Berge | Roks Advocaten en enige bezoeker aan deze website of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Klacht over verwerking persoonsgegevens

Ons kantoor hecht veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van onze cliënten met onze dienstverlening. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij uw advocaat. We zullen er alles aan doen om een bevredigende oplossing te vinden. Voor meer informatie over onze klachtenprocedure kunt u onze kantoorklachtenregeling raadplegen die tevens op onze website te vinden is.

Daarnaast heeft u te allen tijde het recht en de mogelijkheid een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Van den Berge | Roks Advocaten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten